Văn bản

Thông tư Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

- Số văn bản: 12/2012/TT-BNV

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại