Văn bản

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

- Số văn bản: 04/2000/QĐ-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại