Văn bản

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giớ thiệu cán bộ ứng cử

- Số văn bản: 105-HD/TW

- Loại văn bản: Thông báo

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại