Văn bản

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại hướng dẫn số 15-HD/BCHTW ngày 5-11-2012 của ban tổ chức trung ương

- Số văn bản: 06-HD/BTCTW

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại