Văn bản

Hướng dẫn về việc quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo

- Số văn bản: 139-HD/BCSĐ

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại