Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hành chính, cơ sở vật chất, thiết bị; quản lý các dự án; quản lý kỹ thuật về công nghệ thông tin của Nhà trường; công tác trật tự, an ninh, an toàn (ANAT)  trong Nhà trường; công tác vệ sinh khu vực làm việc và học tập.

2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác hành chính
a) Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường, bao gồm: Tiếp nhận và đăng ký quản lý văn bản đi, đến trong và ngoài Nhà trường; trình, chuyển giao văn bản đến cho các cá nhân, đơn vị sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Trường; đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; sắp xếp, bảo quản lưu trữ công văn phục vụ việc tra cứu, sử dụng văn bản; quản lý và sử dụng con dấu của Nhà trường, Đảng bộ, Công Đoàn; thực hiện chế độ bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý và đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong Nhà trường;
b) Chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết, lễ tân, khai thác phòng truyền thống  trong các hoạt động lễ, hội do Nhà trường tổ chức; thực hiện nhiệm vụ tổ chức chương trình theo sự phân công của Nhà trường;
c) Phục vụ xe ô tô đưa đón lãnh đạo, khách và CBVC – NLĐ, người học khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường; mua vé tầu, xe, máy bay đi công tác cho lãnh đạo Trường;
d) Quản lý việc chăm sóc cây xanh, cây cảnh; công việc tạp vụ; công tác vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc và học tập;  
đ) Quản lý, theo dõi các hoạt động hợp đồng dịch vụ trong Nhà trường (trừ hoạt động giảng dạy);
e) Quản lý và được cấp một số loại giấy tờ theo ủy quyền của Hiệu trưởng bao gồm: giấy giới thiệu, công lệnh. 
2.2. Công tác thiết bị, cơ sở vật chất   
a) Quản lý, sửa chữa, vận hành, điều phối hệ thống điện, nước phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong Nhà trường;   
b) Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng internet phục vụ đào tạo, quản lý điều hành và các hoạt động trong Nhà trường;
c) Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình kiến trúc, sân bãi, đường đi; phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa tổ chức, sử dụng có hiệu quả các giảng đường phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập;
d) Quản lý hồ sơ, sổ sách về đất đai của Nhà trường;
đ) Chủ trì trong việc phối hợp với Ban KHTC và các đơn vị trong Trường tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước. 
2.3. Công tác quản lý dự án
a) Quản lý và triển khai, thực hiện các dự án được Bộ phê duyệt theo quy định hiện hành;
b) Đề xuất với Lãnh đạo Nhà trường về công tác xây dựng cơ bản và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, phù hợp với quy hoạch phát triển của Nhà trường.  
2.4. Công tác  ANTT trong Nhà trường  
a) Thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT trong Nhà trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; trực tiếp quản lý Tổ Bảo vệ Nhà trường;
b) Đề xuất xây dựng lực lượng, kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt của Nhà trường;
c) Đề xuất xây dựng lực lượng, phối hợp huấn luyện tiểu đội tự vệ nòng cốt cơ quan.
2.5. Công tác khác
a) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc; 
b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác hành chính quản trị;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.