Văn bản

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

- Số văn bản: 42/2013/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại