Văn bản

Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

- Số văn bản: 56/2015/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại