Văn bản

Quyết định Về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Số văn bản: 919/QĐ-UBND

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại