Văn bản

Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

- Số văn bản: 36/2020/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại