Văn bản

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 30/12/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- Số văn bản: 29/2015/TTLT-BGDĐT- BNV-BTC- BLĐTBXH

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại