Văn bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

- Số văn bản: 39/2013/QH13

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại