Văn bản

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

- Số văn bản: 52/2019/QH14

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại