Văn bản

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Số văn bản: 05/2015/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại