Văn bản

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức

- Số văn bản: 03/2019/TT-BNV

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại