Văn bản

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-/NQ/TW ngày 30/11/2011 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị

- Số văn bản: 15-HD/BCHTW

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại