Nhân sự

   
 

Đỗ Ánh Dương

Chức vụ: Trưởng phòng; Tổ trưởng Tổ Hành chính - Thiết bị

Email:daduong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0988798958

 
 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chức vụ: Giảng viên

Email: nkdiem@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Hữu Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nhhanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Lê Văn Tại

Chức vụ: Chuyên viên

Email: lvtai@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Bùi Xuân Bình

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bxbinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Đào Trần Thanh Loan

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dtloan@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Võ Đình Lực

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vdluc@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Phạm Ngọc Bính

Chức vụ: Tổ trưởng tổ bảo vệ

Email: pnbinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Trần Đình Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Email: tdtoan@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Đăng Viên

Chức vụ: Nhân viên

Email: ndvien@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Bùi Công Thương

Chức vụ: Nhân viên

Email: bcthuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: