Văn bản

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Số văn bản: 45/2013/TT-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại