Văn bản

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trường CĐSPTW-NT

- Số văn bản: 07/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại