Văn bản

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Số văn bản: 40/2013/QH13

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Hành chính - Quản trị


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại