Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng 

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế, thanh tra và quản lý hoạt động hành chính, dự án, an ninh, an toàn, vệ sinh của Trường.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác tổ chức cán bộ 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ;

b) Xây dựng phương án cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xác định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.

c) Xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ VC, NLĐ trong Trường.

d) Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường, đề xuất bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị.

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, tập sự, thử việc, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho VC, NLĐ theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy chế của Trường.

e) Quản lý hồ sơ lý lịch của VC, NLĐ; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

ê) Đề xuất các tiêu chí đánh giá phân loại lao động đối với VC, NLĐ.

g) Đề xuất với Hiệu trưởng việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường đối với VC, NLĐ.

h) Cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội của VC, NLĐ theo quy định.

i) Thực hiện thủ tục giải quyết chế độ chính sách của VC, NLĐ.

2.2. Công tác thi đua - khen thưởng

a) Thường trực công tác thi đua - khen thưởng của Nhà trường.

b) Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về các hình thức khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp.  

2.3. Công tác pháp chế và thanh tra

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong Trường.

b) Xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật cho VC, NLĐ theo quy định.

c) Thông tin các văn bản pháp luật hiện hành liên quan; rà soát các văn bản của Trường.

d) Đề xuất thành lập Tổ Thanh tra giáo dục.

2.4. Công tác hành chính

a) Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Trường, bao gồm: Tiếp nhận và đăng ký quản lý văn bản đi, đến trong và ngoài Trường; trình, chuyển giao văn bản đến cho các cá nhân, đơn vị sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Trường; đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; sắp xếp, bảo quản lưu trữ công văn phục vụ việc tra cứu, sử dụng văn bản; quản lý và sử dụng con dấu của Trường, Đảng bộ, Công Đoàn; thực hiện chế độ bảo mật hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý và đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong Trường.

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết, lễ tân, khai thác phòng truyền thống  trong các hoạt động lễ, hội do Trường tổ chức; thực hiện nhiệm vụ tổ chức chương trình theo sự phân công của Trường.

c) Phục vụ xe ô tô đưa đón lãnh đạo, khách và VC, NLĐ, người học khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường; mua vé tàu, xe, máy bay đi công tác cho Lãnh đạo Trường.

d) Quản lý việc chăm sóc cây xanh, cây cảnh; công việc tạp vụ; công tác vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc và học tập.

đ) Quản lý, theo dõi các hoạt động hợp đồng dịch vụ trong Trường.

e) Quản lý và được cấp một số loại giấy tờ theo ủy quyền của Hiệu trưởng bao gồm: Giấy giới thiệu, công lệnh. 

ê) Tổ chức hội nghị, chuyên đề thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

2.5. Công tác thiết bị, cơ sở vật chất   

a) Quản lý, sửa chữa, vận hành, điều phối hệ thống điện, nước phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong Trường.

b) Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng internet phục vụ đào tạo, quản lý điều hành và các hoạt động trong Trường.

c) Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình kiến trúc, sân bãi, đường đi; phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, khoa học và Hợp tác quốc tế và các khoa tổ chức, sử dụng có hiệu quả các giảng đường phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập.

d) Quản lý hồ sơ, sổ sách về đất đai của Trường.

đ) Chủ trì tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước. 

2.6. Công tác quản lý dự án

a) Triển khai, quản lý các dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định hiện hành;

b) Đề xuất với Lãnh đạo Trường về công tác xây dựng cơ bản và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, phù hợp với quy hoạch phát triển của Trường.  

2.7. Công tác an ninh trật tự (ANTT) trong Trường  

a) Thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT trong Trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn. 

b) Đề xuất xây dựng lực lượng, kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt của Trường.

c) Đề xuất xây dựng lực lượng, phối hợp huấn luyện tiểu đội tự vệ nòng cốt cơ quan.

2.8. Công tác khác

a) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

b) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được Trường trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế và thanh tra, công tác quản trị hành chính.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.