Liên hệ

Thông tin liên hệ:
 
Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
 
Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa  
 
Điện thoại: 02583.836.783 - 0988798959